Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1970.25.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 lipca 1970 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dolina Łopusznej" obszar lasu i łąk śródleśnych o powierzchni 112,78 ha, położony w Leśnictwie Łopuszna Nadleśnictwa Nowy Targ, w gromadzie Ostrowsko, w powiecie nowotarskim województwa krakowskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
a)
oddziały lasu 67, 68, 69, 71, 72, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1964-1973, o powierzchni 108,83 ha,
b)
łąki śródleśne o powierzchni 3,95 ha, stanowiące działki gruntowe gminy katastralnej Łopuszna nr 2821, 2822, 2823, 2870.

Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu pierwotnej puszczy karpackiej w Beskidzie Sądeckim.
4.
Na obszarze rezerwatu zabrania się:
a)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni gleby, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
c)
zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
d)
zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów oraz innych roślin,
f)
pozyskiwania ściółki leśnej i trawy oraz pasania zwierząt gospodarskich; zakaz nie dotyczy łąk śródleśnych wymienionych w ust. 2 lit. b),
g)
niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
h)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
i)
zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia,
j)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych oraz innych urządzeń technicznych,
k)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
l)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.