Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1969.50.388

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 listopada 1969 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ostrowy" obszar lasu o powierzchni 13,04 ha w Leśnictwie Ostrowy Nadleśnictwa Kutno, położony w miejscowości Ostrowy, w gromadzie Ostrowy, w powiecie kutnowskim województwa łódzkiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 60 d, 61 f, 66 g, 67 a według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1958-1968. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochroną.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym.
4.
Na obszarze rezerwatu zabrania się:
a)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko o tyle, o ile nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
c)
zbioru owoców i nasion drzew, krzewów i roślin zielnych, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
d)
zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin lub ich części,
g)
niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
h)
zanieczyszczania terenu rezerwatu i wzniecania ognia,
i)
polowania, płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
j)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
k)
wznoszenia budowli oraz zakładania lub budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.