Uznanie za rezerwat przyrody. - M.P.1968.49.339 - OpenLEX

Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1968.49.339

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 4 listopada 1968 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Śnieżnica" obszar lasu o powierzchni 8,57 ha w Leśnictwie Dobra Nadleśnictwa Limanowa, położony w gromadzie Dobra, w powiecie limanowskim województwa krakowskiego, stanowiący oddział 74 t, w według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1960/61-1969/70 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego o charakterze pierwotnym.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zmiana stosunków wodnych bez pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
c)
zbiór owoców oraz nasion drzew, krzewów i roślin zielnych, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
niszczenie i uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
pozyskiwanie ściółki leśnej i wypas zwierząt gospodarskich,
g)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
h)
zanieczyszczanie terenu rezerwatu i wzniecanie ognia,
i)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.