Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1967.61.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 7 października 1967 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Liwieniec" jezioro o powierzchni 82,80 ha, położone w granicach miasta Prabuty, w powiecie iławskim województwa olsztyńskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania piękna krajobrazu oraz miejsc gnieżdżenia się łabędzia niemego (Cygnus olor), mewy śmieszki (Larus ridibunda) oraz wielu innych gatunków ptaków.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
dokonywanie zmian linii brzegowej i powierzchni dna jeziora,
b)
zmiana stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
c)
pozyskiwanie roślinności wodnej i błotnej, z wyjątkiem pozyskiwania trzciny w czasie i miejscach uzgodnionych każdorazowo z konserwatorem przyrody,
d)
zanieczyszczanie wody,
e)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
f)
łowienie ryb, z wyjątkiem redukcyjnego odłowu ryb, który może odbywać się za zgodą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Prabutach po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody,
g)
pływanie łodziami,
h)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.