Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1965.66.381

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 23 października 1965 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Nad Jeziorem Trześniowskim" obszar lasu o powierzchni 49,93 ha, położony w Leśnictwie Bukowice Nadleśnictwa Łagów, w gromadzie Łagów, w powiecie świebodzińskim województwa zielonogórskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały 12 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s oraz 13 a, b, c, d, f, g, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1972. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:25.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego pochodzenia naturalnego, z domieszką innych gatunków drzew.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest, po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody, usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zmiana stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
c)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
zanieczyszczanie terenu rezerwatu i rozniecanie ognia,
h)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
i)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie i budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.