Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1965.65.373

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 23 października 1965 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Rogów" obszar gruntów o powierzchni 0,95 ha, stanowiący własność Państwa (Państwowy Fundusz Ziemi), położony w miejscowości Rogów, w gromadzie Miączyn, w powiecie hrubieszowskim województwa lubelskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska rzadkich roślin stepowych i roślin kserotermicznych z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia Bess).
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
h)
zanieczyszczanie terenu rezerwatu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.