Monitor Polski

M.P.1965.64.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSIU DRZEWNEGO
z dnia 23 października 1965 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" jezioro i torfowisko śródleśne o łącznej powierzchni 7,57 ha w Leśnictwie Złocieniec Nadleśnictwa Złocieniec, położone w powiecie drawskim województwa koszalińskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzą: jezioro Szafowskie o powierzchni 3,60 ha, stanowiące oddział 263 a, oraz torfowisko o powierzchni 3,97 ha, stanowiące oddział 263 b, według oznaczeń przyjętych w planach urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1960-1969 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska węglanowego i przejściowego ze stanowiskami reliktowych roślin.
4. Na terenie rezerwatu zabronione są:
a) zmiana stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
b) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) pasanie zwierząt gospodarskich,
e) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
f) połów ryb wędką oraz połów siecią, z wyjątkiem połowu siecią pod lodem,
g) uprawianie sportów wodnych,
h) wzniecanie ognia i zanieczyszczanie terenu,
i) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wskazanymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.