Monitor Polski

M.P.1965.23.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 kwietnia 1965 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Rezerwat Bobrowy Dębiny" obszar o łącznej powierzchni 1.740,82 ha, położony na terenie gromad Chruściel i Płoskinia w powiecie braniewskim oraz w gromadzie Wilczęta w powiecie pasłęckim województwa olsztyńskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi odcinek rzeki Pasłęki o powierzchni 243,33 ha na przestrzeni od mostu we wsi Trąbki do mostu na drodze biegnącej ze wsi Sopoty do wsi Łozy, pasy gruntów szerokości 50 m, położone wzdłuż obydwu brzegów rzeki Pasłęki, o ogólnej powierzchni 44,85 ha, z czego 7,00 ha stanowi własność Państwa (Państwowy Fundusz Ziemi), a 37,85 ha własność indywidualną, oraz las, grunty leśne i grunty przejęte przez państwowe gospodarstwo leśne z Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 1.452,64 ha, które stanowią:
a) w Nadleśnictwie Zaporowo oddziały 85, 87, 90, 92, 93, 98-105, 107-112, 141 o łącznej powierzchni 701,94 ha według oznaczeń przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1954-1963 r.,
b) w Nadleśnictwie Młynary oddziały 1-6, 5A, 10-13, 13A, 14, 15 i północna część oddziału 16 do drogi biegnącej z miejscowości Dębiny do miejscowości Stare Siedliska o łącznej powierzchni 565,50 ha, według oznaczeń przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1952-1961 r., oraz grunty o powierzchni 32,60 ha, przejęte przez Nadleśnictwo Młynary z Państwowego Funduszu Ziemi, położone w miejscowości Gładysze na lewym brzegu rzeki Pasłęki, graniczące z zachodniej strony z oddziałem 11,
c) w Nadleśnictwie Regity oddziały 198, 202, 204 o łącznej powierzchni 55,20 ha, według oznaczeń przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1953-1962 r., oraz przejęte przez Nadleśnictwo Regity z Państwowego Funduszu Ziemi dwie działki gruntów o łącznej powierzchni 28,90 ha, położone w miejscowości Rawuzy na lewym brzegu rzeki Pasłęki, z których jedna leży naprzeciw oddziału 1, a druga naprzeciw oddziału 5 Nadleśnictwa Młynary,
d) w Nadleśnictwie Orneta oddział 68 o powierzchni 26,00 ha według oznaczeń przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1954-1963 r. oraz przejęte przez Nadleśnictwo Orneta z Państwowego Funduszu Ziemi grunty o powierzchni 42,50 ha położone w miejscowości Łozy między rzeką Pasłęką a oddziałami 68 i 69.

Granice rezerwatu zostały oznaczone na gruncie i na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

3. Rezerwat tworzy się w celu ochrony bobrów.
4. Na obszarze bytowania bobrów, tj. na odcinku rzeki Pasłęki oraz w pasach gruntów 50 m szerokości położonych wzdłuż obydwu brzegów rzeki Pasłęki, należących do państwowego gospodarstwa leśnego i Państwowego Funduszu Ziemi, zabronione są wszelkie czynności gospodarcze, a w szczególności:
a) przebywanie osób do tego nie upoważnionych przez konserwatora przyrody, z wyjątkiem administracji lasów państwowych,
b) koszenie trawy, wycinanie drzew, krzewów, trzciny, sitowia oraz innych roślin,
c) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów,
d) zbiór ściółki leśnej, grzybów, ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e) pasanie zwierząt gospodarskich,
f) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h) łowienie ryb i raków,
i) niszczenie domków i nor bobrowych oraz niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków,
j) zanieczyszczanie wody i terenów rezerwatu oraz zakłócanie ciszy,
k) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną rezerwatu,
l) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych.
5. W części rezerwatu, nie wymienionej w ust. 4, zabronione są:
a) przebywanie osób do tego nie upoważnionych przez miejscową administrację lasów państwowych,
b) wycinanie drzew osiki, topoli, wierzby oraz krzewów łozy,
c) niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków,
d) zbiór grzybów, jagód, ziół leczniczych oraz innych roślin,
e) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich w lesie, z wyjątkiem ogrodzonych pastwisk należących do miejscowej administracji lasów państwowych,
f) zanieczyszczanie rezerwatu oraz zakłócanie ciszy,
g) polowanie, z wyjątkiem odstrzałów zwierzyny w ilościach ustalonych w zatwierdzonych łowieckich planach hodowlanych.
6. Zakazy wymienione w ust. 4 lit. a), b), e) oraz w ust. 5 lit. a), b) nie dotyczą terenów stanowiących własność prywatną.
7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.