Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1964.62.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 25 sierpnia 1964 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zwierzyniec" obszar lasu o powierzchni 40,42 ha w Leśnictwie Suche-Jasieniec Nadleśnictwa Sławki, położony w miejscowości Łazy, w gromadzie Krasnosielc, w powiecie makowskim województwa warszawskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 71 f, g, h, k, l, n oraz 72 wraz z wewnętrznymi liniami podziału powierzchniowego i drogami, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1957-1966 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik, do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru mieszanego świeżego, naturalnego pochodzenia, charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, z pozostawieniem w ziemi karpiny; dopuszczalne jest również wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody,
b)
zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
pozyskiwanie żywicy, ściółki leśnej, trawy i pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
g)
niszczenie gleby oraz pozyskiwanie kopalin,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.