Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1963.65.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 lipca 1963 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Czaplisko - Ławny Lasek" obszar lasu o powierzchni 7,62 ha, który według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1956-1965 r. stanowi oddział lasu 250 pododdział "g" w Leśnictwie Ławny Lasek Nadleśnictwa Krutynia, położony w gromadzie Ukta, w powiecie mrągowskim województwa olsztyńskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu ochrony miejsc gnieżdżenia się czapli siwej (Ardea cinerea).
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew, na których znajdują się gniazda cząbra, a innych drzew w okresie od 1 marca do 31 października,
b)
zbieranie owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskanie może się odbywać na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin i ich części,
d)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
e)
niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków,
f)
pozyskiwanie ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich oraz uszkadzanie gleby,
g)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
h)
rozpalanie ognisk, zanieczyszczanie terenu oraz zakłócanie ciszy,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.