Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1963.57.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 lipca 1963 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. .U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym" obszar gruntu o powierzchni 3,58 ha, stanowiący własność państwową (Państwowy Fundusz Ziemi), położony w miejscowości Gostyń Stary, w gromadzie Gostyń, w powiecie gostyńskim województwa poznańskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą: łąka o powierzchni 1,55 ha, torfowisko o powierzchni 1,67 ha i dwie torfianki o powierzchni 0,36 ha. Granice rezerwatu zostały oznaczone na gruncie i mapie rezerwatu w skali 1 : 1.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych źródliskowego torfowiska z rzadkimi gatunkami roślin, powstałego na utworze zbliżonym do trawertynowego.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
zmiana stosunków wodnych bez uzyskania zezwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
b)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
f)
wzniecanie ognia i zanieczyszczanie terenu,
g)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
h)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
i)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wskazanymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.