Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1963.57.292

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 lipca 1963 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwa "Stawy Milickie" obszar stawów" lasów i innych gruntów położonych w powiecie milickim województwa wrocławskiego, o łącznej powierzchni 5.302,40 ha, w tym stawów 3.472,39 ha, lasów 564,81 ha, innych gruntów 1.265,20 ha.
2.
W skład rezerwatu wchodzą tereny stanowiące własność Państwa i własność indywidualną, tworzące sześć odrębnych kompleksów stawowych o następującej nazwie, powierzchni i przebiegu granic:
1)
Stawy we Wsi Radziądz (stawy: Stary Staw, Łosiowy), położone w gromadach Żmigród i Żmigródek, o powierzchni ogólnej 1.033,60 ha, w tym stawów 585,80 ha, lasów 219,15 ha, innych gruntów 228,65 ha, których granica ma przebieg następujący: od miejscowości Dąbki granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, tak zwaną Drogą Szwedzką, do miejscowości Szarzyha, skąd biegnie nową szosą około 1,5 km na zachód do skrzyżowania z drogą polną, a następnie tą drogą na północ do mostku na rowie odprowadzającym wodę ze stawu. Od tego punktu granica biegnie wzdłuż rowu w kierunku północno-wschodnim do grobli na brzegu Stawu Łosiowego, a następnie tą groblą do szosy biegnącej z Sułowa do Radziądza. Od tego miejsca granica biegnie około 250 metrów szosą na zachód do skrzyżowania dróg, a stąd drogą polną w kierunku zachodnio-północnym do rozwidlenia dróg i drogą polną około 400 metrów na północ do szosy Radziądz-Gatka. Od tego punktu granica biegnie około 150 metrów na północ do skrzyżowania z drogą polną, gdzie skręca na wschód i dochodzi do brzegu Starego Stawu, skąd biegnie wzdłuż zachodniego brzegu stawu do jego północnego krańca, do skrzyżowania dróg na granicy lasu Nadleśnictwa Żmigród. Z tego punktu granica biegnie na południe drogą przy lesie i między Stawem Północnym a Starym Stawem, a następnie tą drogą wzdłuż północnego brzegu Starego Stawu do szosy biegnącej z miejscowości Zielony Jeleń do Dąbek, skąd szosą do miejscowości Dąbki;
2)
Stawy we Wsi Grabówka (stawy: Mewi Duży, Mewi Mały, Grabowski Staw, Środkowy), położone w gromadzie Sułów, o powierzchni ogólnej 712,20 ha, w tym stawy 543,32 ha, lasy 146,88 ha, inne grunty 22,00 ha, których granica ma przebieg następujący: od miejscowości Grabówka granica biegnie brzegiem stawu do folwarku Grabówka, następnie drogą leśną na północno-zachodnim skraju lasu i drogą wiodącą przez las w kierunku północno-wschodnim między brzegiem Stawu Dużego Mewiego a wałem morenowym do alei wysadzanej dębami na grobli, skąd biegnie aleją wzdłuż północnego brzegu stawu w kierunku północno-wschodnim do rozgałęzienia dróg. Z tego punktu granica biegnie drogą wzdłuż wschodniego brzegu stawu do rowu opaskowego, a następnie tym rowem na południe do grobli, skąd biegnie wzdłuż wschodniej granicy oddziałów 29 i 30 lasów Nadleśnictwa Sułów. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż Stawu Środkowego z ominięciem magazynów rybnych, a następnie wschodnim brzegiem Stawu Grabówka do szosy z Sułowa do Grabówki, a tą szosą do miejscowości Grabówka;
3)
Stawy we Wsi Ruda Sułowska (stawy: Trześniówka, Żabiniec), położone w gromadzie Sułów, o powierzchni ogólnej 448,50 ha, w tym stawów 241,40 ha, innych gruntów 207,10 ha, których granica ma przebieg następujący: z miejscowości Ruda Sułowska granica biegnie szosą w kierunku Sułowa do mostu na potoku Młynówka, skąd wschodnim brzegiem potoku na południe do szosy z Sułowa do miejscowości Łąki, a następnie tą szosą do mostku przed miejscowością Łąki. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż południowego brzegu strugi płynącej równolegle do szosy z miejscowości Łąki do miejscowości Niezgoda, do grobli nad stawem i tą groblą w kierunku południowym do szosy, a następnie szosą w kierunku miejscowości Niezgoda do granicy lasu. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy lasu do skrzyżowania z droga polną, a następnie tą drogą w kierunku północno-wschodnim do północnego brzegu potoku Młynówka i korytem tego potoku do miejscowości Ruda Sułowska;
4)
Staw Jamnik, położony w gromadzie Żmigród, o powierzchni ogólnej 449,10 ha, w tym stawów 224,60 ha, lasów 50,65 ha, innych gruntów 173,85 ha, których granica ma przebieg następujący: z miejscowości Książęca Wieś granica biegnie na zachód do skrzyżowania z drogą polną, a następnie tą drogą w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Jamnik, skąd biegnie wzdłuż zachodniego brzegu stawu Jamnik do wału przeciwpowodziowego rzeki Baryczy i wymienionym wałem do śluzy doprowadzalnika wód. Z tego punktu granica biegnie rowem na zachód do grobli, następnie groblą w kierunku południowym do drogi polnej i tą drogą do rozwidlenia dróg polnych, skąd biegnie na zachód drogą do miejscowości Książęca Wieś;
5)
Stawy we Wsi Sławoszowice-Grabownica (stawy: Słoneczny, Jaskółczy, Golica, Dymny, Bolko, Nowy Świat, Henryk, Andrzej, Grabownicki Staw), położone w gromadzie Sławoszowice, o powierzchni ogólnej 2.228,00 ha, w tym stawów 1.482,70 ha, lasów 111,70 ha, innych gruntów 633,60 ha, których granica ma przebieg następujący: od wschodniego krańca miejscowości Sławoszowice granica biegnie drogą polną na północ do skrzyżowania dróg polnych, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, dochodząc do strugi Prądnia, skąd biegnie południowo-zachodnim brzegiem strugi na północny zachód do rzeki Baryczy. Z tego punktu granica biegnie północnym brzegiem rzeki Baryczy na wschód do miejscowości Lelikowo, skąd biegnie na południe drogą aż do załamania szosy z miejscowości Henrykowice do miejscowości Czatkowice, gdzie skręca na zachód i biegnie drogą na grobli do miejscowości Grabownica. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż zachodniego brzegu stawu Grabownica do miejscowości Grabownica, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do toru kolejki wąskotorowej, a następnie wymienionym torem na zachód w kierunku miejscowości Ruda Milicka do wału na brzegu Stawu Jaskółczego, skąd skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż grobli na brzegu Stawu Jaskółczego do strugi Prądnia. Od tego punktu granica biegnie wzdłuż południowego brzegu strugi Prądnia do miejscowości Ruda Milicka, a stad torem kolejki wąskotorowej do miejscowości Sławoszowice;
6)
Stawy we Wsi Potasznia (stawy: Jasny, Kaczy, Jan, Kazimierz), położone w gromadzie Gądkowice, o powierzchni ogólnej 431,00 ha, w tym stawów 394,57 ha, lasów 36,43 ha, których granica ma przebieg następujący: z miejscowości Joachimówka granica biegnie drogą leśną w kierunku wschodnim wzdłuż stawu Jana do skrzyżowania dróg przy starej gajówce, a stąd linią oddziałową między oddziałami lasu 100 i 101 oraz między oddziałami lasu 101 i 108 Nadleśnictwa Cieszków aż do brzegu stawu Jana. Z tego punktu granica biegnie groblą do drogi i skręca tą drogą w kierunku południowo-zachodnim do drogi na grobli, a następnie biegnie tą drogą około 100 metrów na południowy wschód do drogi polnej. Z tego punktu granica biegnie drogą polną na zachód do strumienia pod nazwą "Polska Woda", a następnie południowym brzegiem strumienia w kierunku zachodnim do mostku na drodze do Potaszni, gdzie skręca na północny wschód i biegnie wałem wzdłuż stawu Kazimierz i Stawu Jasnego do miejscowości Joachimówka.
3.
Rezerwat tworzy się w celu ochrony około 150 gatunków ptaków lęgowych i ponad 50 gatunków przelotnych ptaków wodnych lub brodzących a w szczególności żurawia (Grus grus), bociana czarnego (Ciconia nigra), czapli purpurowej (Ardea purpurea), gęsi gęgawy (Anser anser), łabędzia niemego (Cygnus olor), kani rdzawej (Milvus milvus), orlika krzykliwego (Aquila pomarina) i orła bielika (Haliaeetus albicilla).
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wybieranie jaj, polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, z wyjątkiem czapli siwej (Ardea cinerea), której odstrzał może następować za zgodą konserwatora przyrody,
b)
zmiana stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
c)
spiętrzanie wody w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca w stawach zalanych o powierzchni ponad 30 ha,
d)
wycinanie trzcin, szuwarów w miejscach gromadnego gnieżdżenia się ptaków na stawach o powierzchni powyżej 30 ha w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca oraz wycinanie trzcin i szuwarów na spuszczonych stawach na powierzchni przekraczającej 40% każdej kępy,
e)
likwidacja wierzchowin stałych przy przebudowie stawów oraz inne roboty melioracyjne bez uprzedniego uzyskania zgody konserwatora przyrody,
f)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca,
g)
wycinanie drzew i krzewów przy groblach i drogach, z wyjątkiem drzew martwych, wywrotów i złomów,
h)
wycinanie drzew, na których gnieżdżą się rzadkie ptaki, i przeprowadzanie w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca prac zmieniających bezpośrednie otoczenie tych drzew,
i)
wzniecanie ognia oraz wypalanie szuwarów i wierzchowin.
5.
Zakaz określony w ust. 4 lit. g) nie ma zastosowania do terenów stanowiących własność prywatną.
6.
Traci moc zarządzenie Wojewody Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 1949 r. w sprawie utworzenia terenów ochronnych w powiecie milickim pn. "Leśno - stawowy obszar ochronny doliny Baryczy - rezerwat częściowy" (Wrocławski Dziennik Wojewódzki Nr 1 poz. 8).
7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.