Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1963.54.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 27 maja 1963 r.
w sprawie amanta za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Kożuchy" obszar o powierzchni 28,16 ha stanowiący własność Państwa (Państwowe Gospodarstwo Rolne Kożuchy Małe), położony wśród zmeliorowanych pastwisk-łąk i gruntów ornych w gromadzie Upałty, w powiecie giżyckim województwa olsztyńskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą: zarastające jezioro o powierzchni 7,00 ha, zarośla o powierzchni 2,55 ha oraz przyległe grunty bagniste o powierzchni 18,61 ha. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych licznie gnieżdżącego się tam ptactwa, a miedzy innymi jednej z największych w Polsce kolonii mew śmieszek (Larus ridibundus L.).
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wyrywanie, niszczenie i uszkadzanie roślinności wodnej i bagiennej,
b)
zanieczyszczanie wód jeziora i otaczających go bagien,
c)
zakłócanie ciszy,
d)
zmiana stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
e)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
f)
niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszelkich gatunków ptactwa,
g)
uprawianie sportów wodnych,
h)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu,
i)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych, sportowych i innych urządzeń technicznych, z wyjątkiem urządzeń melioracyjnych, pozwalających na utrzymywanie właściwego poziomu wody w rezerwacie,
j)
przebywanie na terenie rezerwatu bez zezwolenia konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,