Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1963.49.251

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 maja 1963 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Mętne" obszar torfowiska wraz z zarastającym jeziorem o powierzchni 53,28 ha, położony w gromadzie Rytel, w powiecie chojnickim województwa bydgoskiego, który według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960 r. stanowi oddział lasu 180-1 oraz 181-1 w Leśnictwie Ostrowy Nadleśnictwa Giełdoń. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska brzozy niskiej (Betula humilis).
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
pozyskiwanie torfu i mchu oraz koszenie trawy,
b)
zbiór owoców i nasion drzew i krzewów,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pasanie zwierząt gospodarskich i wykonywanie jakichkolwiek czynności gospodarskich,
e)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
f)
wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew i krzewów,
g)
zmiana stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy organ prezydium rady narodowej do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.