Monitor Polski

M.P.1963.13.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 14 stycznia 1963 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Orle nad Jeziorem Dużym" obszar lasu o powierzchni 1,56 ha w Leśnictwie Orle Nadleśnictwa Mestwinowo, stanowiący oddział lasu 248 poddział "k", według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1950-1959, położony w miejscowości Orle, w gromadzie Liniewo, w powiecie kościerskim wojewódzka gdańskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z okazałymi dębami.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie odbywać się może na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.