Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.85.401

Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 12 października 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Rezerwat w Łosiach im. prof. Mieczysława Czai" obszar lasu o powierzchni 2,13 ha wraz z linią podziału powierzchniowego w Leśnictwie Łosie i Nowa Wieś Nadleśnictwa Nawojowa, położony w miejscowości Łosie, w gromadzie Łabowa, w powiecie nowosądeckim województwa krakowskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi część oddziałów lasu 541 oraz 57 g, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1951-1960. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:1.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych fragmentu dawnej Puszczy Karpackiej regla dolnego w postaci buczyny karpackiej naturalnego pochodzenia.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi opracowany specjalnie w tym celu plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie ściółki leśnej oraz pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie oraz uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych lub sportowych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.