Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.85.400

Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 14 września 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Studnica" obszar lasu o powierzchni 5,78 ha w Leśnictwie Sadogóra Nadleśnictwa Rychtal, położony w miejscowości Sadogóra, w gromadzie Rychtal, w powiecie kępińskim województwa poznańskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 163c, 164a, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1959-1969 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem świerka.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew oraz pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów, w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny; dopuszczalne jest również dokonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w porozumieniu z konserwatorem przyrody i pod jego nadzorem,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i krzewów oraz innych roślin,
e)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
g)
niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
h)
niszczenie gleby, zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami ustalonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.