Monitor Polski

M.P.1962.70.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 5 września 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Lubygość" obszar jeziora i lasu o łącznej powierzchni 70,85 ha w Leśnictwie Mirachowo Nadleśnictwa Mirachowo, położony w miejscowości Mirachowo, w gromadzie Sianowo, w powiecie kartuskim województwa gdańskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu: 189 b, 205 g, h, i, 206 a, d, f, k, 207 oraz 224 b, wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1950-1959 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasu bukowego o charakterze naturalnym i jednego z najpiękniejszych jezior Pojezierza Kaszubskiego.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) dokonywanie zmian w powierzchni dna i linii brzegowej jeziora,
b) wycinanie, niszczenie i uszkadzanie roślinności wodnej i nadbrzeżnej,
c) zmiana stosunków wodnych,
d) uprawianie sportów wodnych,
e) łowienie ryb,
f) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres ustali specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest, po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody, usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów,
g) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
h) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
i) zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
j) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
k) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
l) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
ł) zanieczyszczanie wody i terenu oraz wzniecanie ognia,
m) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
n) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
o) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.