Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.70.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Pióropusznikowy Jar" obszar lasu o powierzchni 37,78 ha w Leśnictwie Brzozowo Nadleśnictwa Kadyny, położony w miejscowości Rychnowy, w gromadzie Pogrodzie, w powiecie elbląskim województwa gdańskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi oddział 71 poddział "c", oddział 72 poddział "c", oddział 74 poddział "b" wraz z wewnętrznymi liniami podziału powierzchniowego oraz drogami, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1952-1961 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych malowniczego fragmentu lasu mieszanego i łęgowego z udziałem pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris).
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny oraz w razie potrzeby wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może się odbywać na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.