Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.68.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Skotniki Górne" szczyt wzgórza gipsowego o powierzchni 1,90 ha, stanowiący nieużytek otoczony ze wszystkich stron polami uprawnymi wsi Skotniki Górne i wsi Zagość, położony w gromadzie Skorocice, w powiecie buskim województwa kieleckiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:2.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie roślin,
b)
pasanie zwierząt gospodarskich i koszenie trawy,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
zaorywanie i niszczenie gleby oraz pozyskiwanie kopalin,
e)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
f)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu.
g)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
h)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.