Monitor Polski

M.P.1962.68.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Skotniki Górne" szczyt wzgórza gipsowego o powierzchni 1,90 ha, stanowiący nieużytek otoczony ze wszystkich stron polami uprawnymi wsi Skotniki Górne i wsi Zagość, położony w gromadzie Skorocice, w powiecie buskim województwa kieleckiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:2.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie roślin,
b) pasanie zwierząt gospodarskich i koszenie trawy,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) zaorywanie i niszczenie gleby oraz pozyskiwanie kopalin,
e) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
f) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu.
g) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
h) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.