Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.68.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ostrowy nad Branicą" obszar lasu o powierzchni 2,06 ha w Leśnictwie Borek Nadleśnictwa Ruda, stanowiący 232 oddział lasu, poddział "b", według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960 r., położny w gromadzie Górzno-Wieś, w powiecie brodnickim województwa bydgoskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem lipy drobnolistnej oraz z bogatym skupiskiem roślin kserotermicznych.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest, po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody, usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, z pozostawieniem w ziemi karpiny; w razie potrzeby dopuszczalne jest również dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie żywicy, ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
h)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
i)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.