Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.68.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bocheńskie Błoto" obszar torfowiska o powierzchni 15,86 ha w Leśnictwie Sporysz Nadleśnictwa Rudawa, stanowiący poddział "c" w oddziale lasu 191, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1956-1965 r., położony w gromadzie Brzezie, w powiecie człuchowskim województwa koszalińskiego. Granice rezerwatu oznaczono na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska przejściowego z charakterystycznymi zespołami roślin bagiennych oraz w celu zachowania naturalnych warunków gnieżdżenia się żurawi i ptaków błotnych.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i krzewów oraz pobór użytków drzewnych,
b)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
c)
pozyskiwanie ściółki leśnej i trawy oraz pasanie zwierząt gospodarskich,
d)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie gniazd oraz wybieranie jaj i piskląt,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin, a w szczególności torfu,
g)
zmiana stosunków wodnych,
h)
zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia oraz zakłócanie ciszy,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli, zakładanie lub budowa urządzeni komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.