Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.65.306

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 18 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ozy Kiczarowskie" obszar o powierzchni 4,70 ha, położony w odległości około 15 km na południe od miejscowości Kiczarowo, w gromadzie Stargard Szczeciński, w powiecie stargardzkim województwa szczecińskiego, stanowiący dwa ozy przylegające do szosy biegnącej ze Stargardu Szczecińskiego do Chociwela. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:25.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych odsłonięcia utworów dyluwialnych, glin zwałowych oraz piasków polodowcowych.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
eksploatacja piasku i innych kopalin,
b)
poszukiwania geologiczne,
c)
niszczenie lub uszkadzanie ozu,
d)
wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie krzewów innych roślin,
e)
pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
g)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
h)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych, technicznych i sportowych.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.