Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.60.287

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 18 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego" obszar gruntu o powierzchni 1,24 ha, położony w miejscowości Łaszczówka w gromadzie Tomaszów, w powiecie tomaszowskim województwa lubelskiego.
2.
Granice rezerwatu biegną od północy, wschodu i południa rowem, od zachodu zaś drogą z Łaszczówki do Majdanu Górnego i są oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych dużego skupienia głazów narzutowych, przyniesionych przez lodowiec, o wyjątkowo dużych rozmiarach.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
niszczenie gleby, pozyskiwanie kamienia i innych kopalin,
b)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
c)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
d)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.