Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.60.286

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 18 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Krokusy w Górzyńcu" obszar lasu o powierzchni 3,90 ha w Leśnictwie Górzyniec Nadleśnictwa Piechowice, położony w miejscowości Górzyniec, w gromadzie Wojcieszyce, w powiecie jeleniogórskim województwa wrocławskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi oddział lasu 139 poddziały "l" oraz "f", według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1952-1961. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania dla celów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska szafrana (Crocus L.) w rejonie Karkonoszy, znanego już tam w roku 1811.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, wymagających uzgodnienia z konserwatorem przyrody i w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia,
b)
zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może się odbywać na warunkach określonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, z wyjątkiem nalotów porastających łąkę śródleśną, które mogą być usuwane w porozumieniu z konserwatorem przyrody,
e)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
g)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
zbiór trawy, z wyjątkiem jednego pokosu w poddziale "l", którego termin należy uzgodnić z konserwatorem przyrody,
j)
umieszczanie tablic i znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.