Monitor Polski

M.P.1962.44.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 21 kwietnia 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wzgórze Joanny" obszar lasu o powierzchni 24,23 ha w Leśnictwie Postolin Nadleśnictwa Milicz, stanowiący oddział lasu 135 poddziały a, c, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1958-1967 r., położony w miejscowości Postolin, w gromadzie Sławoszowice, w powiecie milickim województwa wrocławskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody, poddanych pod ochronę.
2. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych wyspowego stanowiska buka na wschodniej granicy jego zasięgu oraz znalezisk prehistorycznych.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może się odbywa na warunkach ustalanych przez konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
g) niszczenie gleby, pozyskiwanie kamienia i innych kopalin,
h) rozkopywanie terenu i poszukiwanie archeologiczne bez uzgodnienia z konserwatorem przyrody,
i) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
j) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.