Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.30.132

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 26 stycznia 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Osiny" obszar lasu o powierzchni 21,91 ha w Leśnictwie Osiny Nadleśnictwa Warlubie, stanowiący oddział lasu 122, poddział "1", według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1952-1961 r., położony w gromadzie Warlubie, w powiecie świeckim województwa bydgoskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania dla celów naukowych i dydaktycznych śródleśnego torfowiska wysokiego z charakterystycznym zespołem roślinności torfowiskowo-bagiennej.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
zmiana stosunków wodnych,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie mchu, trawy i wypas zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie torfu,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli i zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.