Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1961.76.323

Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 27 lipca 1961 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zaskalskie-Bodnarówka" obszar lasu o powierzchni 19,02 ha w Leśnictwie Jaworki Nadleśnictwa Krościenko, położony w miejscowości Jaworki, w osiedlu Szczawnica, w powiecie nowotarskim województwa krakowskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi oddział 163 a, b, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 2.880, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych wąwozu skalnego w Małych Pieninach, porośniętego lasem liściastym, odznaczającego się szczególnym pięknem krajobrazu i licznymi osobliwościami przyrody żywej i nieożywionej, a ponadto w celu zachowania miejsca lęgowego puchacza (Bubo bubo L.).
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych oraz wykonywanie czynności gospodarczych, z wyjątkiem koniecznych zabiegów określonych planem zagospodarowania rezerwatu, zmierzających do przywrócenia i zachowania naturalnych zespołów roślinnych oraz usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów, w sposób nie narażający na niszczenie otoczenia, a w szczególności nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b)
zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie ściółki leśnej, trawy i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew lub innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.