Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1961.73.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 27 lipca 1961 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bonarka" działkę gruntową l. kat. 128/75 obj. lwh 871 ks. gr. gm. kat. Kraków, o powierzchni 2,29 ha, stanowiącą własność Państwa pod zarządem Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa, położoną w mieście Kraków, w dzielnicy Wola Duchacka. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 2.880, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych terenu, na którym występują interesujące zjawiska geologiczno-tektoniczne (uskoki, powierzchnia abrazyjna) i odsłonięte utwory jurajskie, kredowe i trzeciorzędowe, charakterystyczne dla budowy geologicznej okolic Krakowa.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
eksploatacja kamienia, piasku, gliny i innych kopalin,
b)
zbieranie skamienielin bez zgody konserwatora przyrody,
c)
niszczenie gleby i roślinności,
d)
zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu,
e)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
f)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń technicznych.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.