Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1960.33.166

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 marca 1960 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Urbanowo" obszar lasu o powierzchni 7,61 ha w Leśnictwie Urbanowo Nadleśnictwa Państwowego Podłoziny, położony w miejscowości Troszczyn, w gromadzie Opalenica-Zachód, w powiecie nowotomyskim województwa poznańskiego, stanowiący 10 oddział lasu - Uroczysko Urbanowo, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960 r.
2.
Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu łęgowego.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
niszczenie gleby, zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
zmiany stosunków wodnych,
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.