Monitor Polski

M.P.1960.29.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 1 lutego 1960 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Kolno" jezioro Kolno o powierzchni 269,26 ha, położone w gromadzie Białobrzegi, w powiecie augustowskim województwa białostockiego.
2. Rezerwat tworzy się w celu zachowania miejsc lęgowych łabędzia głuchego (Cygnus olor).
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) połów ryb sprzętem ciągnionym w czasie od 1 kwietnia do 31 sierpnia oraz połów ryb sprzętem stawowym w tymże czasie przy użyciu więcej niż jednej łodzi i 40 żaków,
b) wycinanie trzciny i sitowia oraz innych roślin wodnych i błotnych,
c) niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków,
d) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
e) zmiana stosunków wodnych,
f) kąpiel i uprawianie sportów wodnych,
g) zanieczyszczanie wody oraz zakłócanie ciszy,
h) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
i) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.