Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1960.23.111

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 1 lutego 1960 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ostrzycki Las" obszar lasu o powierzchni 55,13 ha w Leśnictwie Przewóz Nadleśnictwa Kartuzy, położonym w gminie Stężyca w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1975-1985 jako oddziały lasu 93 a-d, j, k, p, r, 96, 97 g-n. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zespołów leśnych, w tym buczyny pomorskiej, wilgotnej buczyny nawapiennej oraz rzadkich gatunków roślin.
2. 2
(skreślony).
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) 3
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem drzew martwych, wywrotów i złomów oraz gatunków drzew geograficznie i siedliskowo obcych, w sposób nie narażający otoczenia na zniszczenie,
b)
zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody,
l) 4
zmienianie stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne,
m) 5
stosowanie wszelkich środków chemicznych.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez § 8 pkt 1 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.89.17.119) z dniem 14 czerwca 1989 r.
2 Ust. 2 skreślony przez § 8 pkt 2 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.89.17.119) z dniem 14 czerwca 1989 r.
3 Ust. 3 lit. a) zmieniona przez § 8 pkt 3 lit. a) zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.89.17.119) z dniem 14 czerwca 1989 r.
4 Ust. 3 lit. l) dodana przez § 8 pkt 3 lit. b) zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.89.17.119) z dniem 14 czerwca 1989 r.
5 Ust. 3 lit. m) dodana przez § 8 pkt 3 lit. b) zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.89.17.119) z dniem 14 czerwca 1989 r.