Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1959.94.501

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 31 października 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Lenki" obszar lasu o powierzchni 9,74 ha w Leśnictwie Dawidowo Nadleśnictwa Młynary, położony w gromadzie Młynary, w powiecie pasłęckim województwa olsztyńskiego.
2. 2
W skład rezerwatu wchodzą oddziały 247 j, 249 f, f’ wraz z drogą wewnętrzną, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1964-1973 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanu modrzewiowego.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza podrostów i nalotów, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b)
zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnawiania lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
pozyskiwanie ściółki leśnej, trawy oraz pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenie gleby oraz pozyskiwanie kamienia i innych kopalin,
g)
polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez ust. 1 zarządzenia z dnia 4 czerwca 1968 r. (M.P.68.27.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 czerwca 1968 r.
2 Ust. 2 zmieniony przez ust. 1 zarządzenia z dnia 4 czerwca 1968 r. (M.P.68.27.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 czerwca 1968 r.