Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1959.87.466

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 14 września 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Molenda" obszar lasu o powierzchni 143,00 ha w Leśnictwie Molenda Nadleśnictwa Państwowego Rydzyny, położony w miejscowości Rydzynki, w gromadzie Rzgów, w powiecie łódzkim województwa łódzkiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu: 39 g, h, i, f, 40 d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 46, 47, 54, 55 i 61 wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1956-1966 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu pierwotnego lasu mieszanego; gdzie jodła, buk i świerk występują w pobliżu granicy ich zasięgu.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew oraz pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny; dopuszczalne jest również dokonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych, w porozumieniu z konserwatorem przyrody i pod jego nadzorem;
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnawiania lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody;
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
d)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;
e)
pozyskiwanie żywicy;
f)
niszczenie gleby, pozyskiwanie kamienia i innych kopalin;
g)
pozyskiwanie ściółki i trawy oraz pasanie zwierząt gospodarskich;
h)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
i)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia;
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu;
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.