Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1959.54.257

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 5 maja 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Modrzewina" obszar lasu o powierzchni 336,95 ha w Leśnictwie Mała Wieś Nadleśnictwa Państwowego Grójec, położony w miejscowości Mała Wieś, w gromadzie Belsk Duży, w powiecie grójeckim województwa warszawskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 136 do 147, 150 do 153 a, c, e, f, oraz 156 do 159, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1956-1965. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwa tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego na Wysoczyźnie Rawskiej o charakterze pierwotnym z dużym udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica Rac.).
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenia otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, z pozostawieniem w ziemi karpiny; dopuszczalne jest również, po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych,
b)
zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem zbioru ziół na potrzeby odnowienia lasu, dokonywanego za zgodą i pod nadzorem konserwatora przyrody,
c)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
pozyskiwanie ściółki leśnej, trawy i pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
pozyskiwanie żywicy,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
niszczenie gleby, pozyskiwanie kamienia i innych kopalin,
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wskazanymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.