Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1959.14.58

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 26 stycznia 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Rezerwat Kotewki w Paruszowcu" staw o powierzchni 14,75 ha, należący do Rybnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych w Rybniku, położony na terenie miasta Rybnik 3 (Paruszowice) w województwie katowickim. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych jedynego stanowiska na ziemiach polskich orzecha wodnego karynckiego (Trapa carentiaca).
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
zbiór roślin lub ich części, z wyjątkiem trzciny, która może być pozyskiwana za zezwoleniem i pod nadzorem konserwatora przyrody w miejscu, gdzie nie występuje orzech karyncki,
b)
zbiór owoców i nasion wszelkich roślin wodnych,
c)
łowienie ryb w miejscach, gdzie występuje orzech karyncki,
d)
uprawianie sportów wodnych oraz jeżdżenie łodziami i kajakami,
e)
dokonywanie jakichkolwiek zmian w powierzchni dna i linii brzegowej stawu oraz obniżanie lub podnoszenie lustra wody,
f)
bagrowanie stawu oraz spuszczanie wody,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie stawu ściekami przemysłowymi,
i)
wznoszenie budowli lub budowa urządzeń sportowych lub technicznych.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.