Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.73.431

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 września 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Trębaczew" obszar lasu o powierzchni 164.91 ha w Leśnictwie Nowe Miasto Nadleśnictwa Państwowego Rawa Mazowiecka, położony w miejscowości Trębaczew, w gromadzie Lubania, w powiecie rawskim województwa łódzkiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 86-91 oraz 94, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1956-1966 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu sosnowo-dębowego na Wysoczyźnie Rawskiej, z dużym udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica) naturalnego pochodzenia.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew oraz pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny oraz drzew dziuplastych na pniu; dopuszczalne jest również dokonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych,
b)
zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby odnawiania lasu, dokonywanego za zgodą i pod nadzorem konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
e)
pozyskiwanie żywicy,
f)
niszczenie gleby, pozyskiwanie kamieni i innych kopalin,
g)
pozyskiwanie ściółki i trawy oraz pasanie zwierząt gospodarskich,
h)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
i)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną lasu,
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń technicznych,
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.