Monitor Polski

M.P.1958.62.352

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 lipca 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Czerwona Róża" obszar lasu o powierzchni 4,93 ha w Leśnictwie Czerwona Róża Nadleśnictwa Państwowego Strzelce Wielkie, położony w miejscowości Siedlce, w gromadzie Pępowo, w powiecie gostyńskim województwa poznańskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi oddział lasu 242 pododdział "b", według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1949-1958 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego z udziałem modrzewia, dębu i sosny oraz z pojedyńczą domieszką brekinii (Sorbus torminalis).
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i krzewów oraz pobór użytków drzewnych z wyjątkiem usuwania drzew martwych, złomów i wywrotów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem pozyskania nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskanie odbywa się za zgodą i pod nadzorem konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich, niszczenie i uszkadzanie drzew i innych roślin oraz niszczenie gleby,
e) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
f) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
g) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu,
h) wznoszenie budowli oraz zakładanie urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
i) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.