Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.47.275

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 21 maja 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zatonie" obszar lasu i gruntów leśnych o powierzchni 29,04 ha, wchodzących w skład Leśnictwa Zatonie Nadleśnictwa Państwowego Otyń, położonych w miejscowości Zatonie, w gromadzie Racula, w powiecie zielonogórskim województwa zielonogórskiego.

2. W skład rezerwatu wchodzi część oddziału 285a i oddział 285 c, d, f, według oznaczeń przyjętych w planie urząrzenia gospodarstwa leśnego na lata 1951-1960. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu dębowego o charakterze naturalnym z domieszką graba, buka, klonu i lipy.

4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:

a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
zbiór trawy, ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli, zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych oraz innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.