Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.36.205

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 marca 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Grodzisko Ryczyńskie" obszar lasu o powierzchni 1,75 ha w Leśnictwie Kanigóra Nadleśnictwa Oława, położony w miejscowości i gromadzie Bystrzyca, w powiecie oławskim województwa wrocławskiego, stanowiący poddział "i" w oddziale 184 według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1957-1966 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów dydaktycznych i kulturalnych kilkusetletniego drzewostanu dębowego z domieszką innych gatunków liściastych i iglastych, rosnącego na terenie prehistorycznego grodziska.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów, złomów i drzew obumierających w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, z pozostawieniem w ziemi karpiny; usuwanie drzew obumierających każdorazowo powinno być uzgodnione z konserwatorem przyrody,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach o niedostatecznym odnowieniu naturalnym,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich oraz wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych, z wyjątkiem stosowania koniecznych zabiegów odnowieniowych i pielęgnacyjnych zmierzających do regeneracji i utrzymania naturalnego typu lasu,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby oraz wydobywanie skał, minerałów i kamieni,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez ust. 1 zarządzenia z dnia 1 lipca 1964 r. (M.P.64.48.236) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1964 r.