Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.25.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 11 lutego 1958 r.
w sprawia uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Smolnik" obszar leśno-stawowy o powierzchni 22,81 ha w Leśnictwie Szumirad Nadleśnictwa Państwowego Szumirad, położony w miejscowości Szumirad w gromadzie Chudoba, w powiecie oleskim województwa opolskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 83 m, o; 83 poddział 34; 84 a, b, c. Numerację oddziałów przyjęto zgodnie z planem urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych stawu ze stanowiskiem orzecha wodnego (Trapa natans) oraz przylegającego lasu o charakterze naturalnym.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b)
pozyskiwanie żywicy, zbiór owoców i nasion drzew i krzewów,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
koszenie trawy, zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby, pozyskiwanie kamieni i żwiru,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
łowienie ryb w czasie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października,
i)
dokonywanie jakichkolwiek zmian w powierzchni dna i linii brzegowej stawu,
j)
sztuczne obniżanie lub podnoszenie lustra wody w stawie w czasie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października; w pozostałych miesiącach woda może być spuszczana jedynie na krótkie, najwyżej kilkudniowe okresy,
k)
zanieczyszczanie terenu i wód w rezerwacie oraz wzniecanie ognia,
l)
kąpanie się i uprawianie sportów wodnych,
m)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
n)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
o)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.