Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.16.107

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 4 lutego 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Łabędź" obszar o powierzchni 10,61, ha stanowiący oddział 45 "b" w Leśnictwie Krotoszyny Nadleśnictwa Państwowego Ląkosz, położony w gromadnie Krotoszyny, w powiecie nowomiejskim województwa olsztyńskiego; oznaczenie oddziału jest zgodne z oznaczeniem przyjętym w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności torfowiskowej z licznymi gatunkami chronionymi.
3.
Na terenie rezerwatu zabronione są:
a)
pozyskiwanie torfu i mchu,
b)
wycinanie drzew oraz pobór użytków drzewnych,
c)
zbiór owoców i nasion drzew i krzewów,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin i ich części,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
g)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
h)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kamienia i kopalin,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.