Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.16.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 4 lutego 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kociołek" torfowisko o powierzchni 7,44 ha w Leśnictwie Krotoszyny Nadleśnictwa Państwowego Łąkosz, położone w gromadzie Krotoszyny, w powiecie nowomiejskim województwa olsztyńskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 51-1 i 51-2, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951 do 1960 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania dla celów naukowych zespołu pierwotnej roślinności torfowiskowej.
4.
Na terenie rezerwatu zabronione są:
a)
pozyskiwanie torfu i mchu,
b)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
c)
pasanie zwierząt gospodarskich i wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych,
d)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
e)
wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie krzewów i innych roślin,
f)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
g)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
h)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń melioracyjnych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
i)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.