Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.14.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 4 lutego 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Galwica" obszar torfowiska o powierzchni 81,72 ha, stanowiący 179-1 oddział w Leśnictwie Rykownica Nadleśnictwa Państwowego Szczytno, położony w gromadzie Wesołowo, w powiecie szczycieńskim, województwa olsztyńskiego; oznaczenie oddziału jest zgodne z oznaczeniem przyjętym w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1954-1963 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochroną.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych pierwotnej roślinności torfowiskowej z licznymi rzadkimi gatunkami oraz ochrony miejsc lęgowych ptactwa błotnego i wodnego.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
pozyskiwanie torfu i mchu,
b)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
c)
pasanie zwierząt gospodarskich i wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych,
d)
polowanie, chwytanie, proszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
e)
wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew, krzewów i innych roślin,
f)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
g)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
h)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń melioracyjnych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
i)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczanymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.