Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1958.6.30

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 24 grudnia 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Lipówka" obszar lasu o powierzchni 24,95 ha w Leśnictwie Chobot Nadleśnictwa Państwowego Damienice, położony w miejscowości Chobot, w gromadzie Zabierzów, w powiecie bocheńskim województwa krakowskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi oddział 60, według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1945-1954 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych fragmentu lasu pierwotnego z udziałem dębu, grabu i lipy, będącego pozostałością Puszczy Niepołomickiej.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych,
b)
zbiór owoców i nasion z drzew i krzewów,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
zbiór ściółki leśnej, koszenie trawy i pasanie zwierząt gospodarskich,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f)
niszczenie gleby, wydobywanie kamieni, piasku i innych kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.