Monitor Polski

M.P.1957.52.329

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 maja 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Cisy nad Liswartą" obszar lasu o powierzchni 18,77 ha w Leśnictwie Łebki Nadleśnictwa Państwowego Panki, położony w miejscowości Łebki, w gromadzie Węglowice, w powiecie kłobuckim, oraz graniczący z nim obszar o powierzchni 3,08 ha w Leśnictwie Tanina Nadleśnictwa Państwowego Czarny Las, położony w miejscowości Łęg, w gromadzie Lisów, w powiecie lublinieckim województwa katowickiego.
2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu: w Nadleśnictwie Panki 184 h i cały oddział 188 oraz w Nadleśnictwie Czarny Las 139 b, 140 a - według numeracji przyjętej w planach urządzenia gospodarstwa leśnego w obydwu nadleśnictwach na okres 1952 - 1961 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) usuwanie drzew oraz pozyskiwanie drewna, z wyjątkiem przypadków, kiedy konieczne to jest ze względu na ochronę cisa; wykonanie tych czynności dopuszczalne jest po uzyskaniu zgody konserwatora przyrody,
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie,
c) pozyskiwani żywicy, zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
d) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) niszczenie gleby i wydobywanie kamieni,
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.