Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1957.41.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 30 kwietnia 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Czarne" śródleśne jezioro o powierzchni 9,28 ha w Leśnictwie Przylądek Nadleśnictwa Państwowego Miłomłyn, położone w gromadzie Kajkowo, w powiecie ostródzkim województwa olsztyńskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi 141 oddział lasu poddział "c" obejmujący jezioro; oznaczenie oddziału przyjęto zgodnie z planem urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1949-1958 r. Granice rezerwatu oznaczono na mapce rezerwatu w skali 1 : 25.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania w stanie naturalnym ze względów naukowych i dydaktycznych śródleśnego jeziora typu dystroficznego ze stanowiskiem poryblina (Isoëtes lacustris), wysuniętym daleko na wschód od gromadnego zasięgu tego gatunku, oraz innymi rzadkimi roślinami wodnymi.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
dokonywanie jakichkolwiek zmian w powierzchni dna i w linii brzegowej jeziora,
b)
wyrywanie, niszczenie i uszkadzanie roślinności wodnej i nadbrzeżnej,
c)
łowienie ryb sieciami ciągnionymi, polowanie oraz chwytanie, płoszenie i zabijanie wszelkich dziko żyjących zwierząt,
d)
zanieczyszczanie wód i brzegów jeziora,
e)
kąpanie się, uprawianie sportów wodnych oraz w czasie od 1 kwietnia do 30 września używanie na wodach jeziora wszelkich środków lokomocji wodnej,
f)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych, sportowych i innych urządzeń technicznych.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.