Monitor Polski

M.P.1956.75.881

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 25 sierpnia 1956 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1 Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Piwnicki" obszar lasu o powierzchni 37,20 ha w Leśnictwie Olek Nadleśnictwa Dobrzejewice, położony w gminie Łysomice województwa toruńskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 55 a-c, 56 a-g, 75 a. Celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych, występujących na glebach wytworzonych z piasków terasowych i wydmowych.
2. 2 Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) pozyskiwanie żywicy, zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) zmienianie stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne,
g) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza drogami i miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
3. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1981 r. (M.P.81.12.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1981 r.
2 Ust. 2 zmieniony oraz według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 i 4 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1981 r. (M.P.81.12.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1981 r.
3 Ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1981 r. (M.P.81.12.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1981 r.