Monitor Polski

M.P.1956.65.764

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 10 lipca 1956 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Grabowiec" obszar lasu o powierzchni 21,08 ha w Leśnictwie Bogucice Nadleśnictwa Państwowego Pińczów, położony w miejscowości Bogucice, w gromadzie Bogucice, w powiecie pińczowskim województwa kieleckiego.
§  2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 57b, 58a, b, c, oraz część poddziału d, położona na północny wschód od biegnącej przez tenże poddział drogi polnej. Oznaczenie oddziałów przyjęto według numeracji planu urządzenia gospodarstwa leśnego z roku 1947. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
§  3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej na południowym skłonie wzniesienia w lesie dębowo-grabowym. W zespole występują między innymi dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), wisienka stepowa (Cerasus fruticosa) oraz miłek wiosenny (Adonis vernalis).
§  4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
1) wycinanie drzew i krzewów oraz wykonywanie wszelkich czynności gospodarczych z wyjątkiem stosowania na zlecenie konserwatora przyrody zabiegów mających na celu ochronę roślinności stepowej;
2) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów;
3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
4) koszenie trawy, zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich;
5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;
6) niszczenie gleby;
7) polowanie, chwytanie i zabijanie, dziko żyjących zwierząt;
8) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia;
9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;
10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.