Monitor Polski

M.P.1956.28.389

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 20 marca 1956 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody jezioro o powierzchni 1,72 ha, położone w miejscowości Orzechów, w gromadzie Antoniów, w powiecie tarnobrzeskim województwa rzeszowskiego, obejmujące parcele gruntowe 13/1 i 13/3 l.w.h. 239 gminy katastralnej Orzechów. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:2.880, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody, poddanych pod ochronę.
2. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych naturalnego stanowiska chronionego gatunku rośliny wodnej - orzecha wodnego (Trapa natans).
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) dokonywanie jakichkolwiek zmian w powierzchni dna i w linii brzegowej jeziora oraz sztuczne obniżanie lub podnoszenie lustra wody;
b) łowienie ryb sieciami;
c) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
d) zanieczyszczanie wód i brzegów jeziora;
e) używanie kąpieli oraz uprawianie sportów wodnych;
f) wyrywanie, niszczenie i uszkadzanie roślinności wodnej i nadbrzeżnej;
g) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych, sportowych i innych urządzeń technicznych.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.